หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจากศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

กิจกรรม


ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น


การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา


การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference


อบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒