หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตร Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) รุ่นที่ 4

การประชุม 8th PWG 1 และ 6th PWG 2 ระดับอาเซียน (โครงการ ARCH Project)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 ภายใต้งาน  The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์ (Provider course Advanced Cardiovascular Life Support)

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตร Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และร่วมกันสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดอุบลราชธานี

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานของร่างกายมนุษย์และหลักการดูแลตามช่วงอายุ

ปฏิทินกิจกรรม