พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฬาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) รุ่น ๒

                    วันนี้ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

Read more

อบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ DMAT รุ่น ๑

                    วันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ ๑ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

Read more

กิจกรรมสัมมนาวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาหลังปริญญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในหัวข้อ “Medical Education Perspective:Roles of Teacher in ๒๑st Century”

                 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาหลังปริญญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในหัวข้อ “Medical Education Perspective:Roles of Teacher in ๒๑st Century”                  ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รายิน

Read more

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) for Curriculum Development

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) for Curriculum Development นำโดยนายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และรักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง

Read more

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เรียนเชิญคณะกรรมการกองบรรณาธิการ ทั้งบุคคลภายในและภายนอก อันประกอบด้วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเป็นอย่างดี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ

Read more

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ในภาวะภัยพิบัติระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันนี้ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ในภาวะภัยพิบัติระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) รวมถึงมีการเสวนาเพื่อซักถามถึงปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน

Read more

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ

Read more