เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR) รุ่นที่ 5

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR) รุ่นที่ 5
กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 และวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ( จำนวน 5 วัน ) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

คุณสมบัติ คุณลักษณะผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่ง อศป. เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
6. ไม่เป็นโรคที่ อศป.ประกาศกำหนด
7. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
8. สามารถเข้ารับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เริ่มเปิดระบบรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท่านละ 2,000 บาท *** รับจำนวนจำกัด ***
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://cdem.pccms.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทร 0 2765 5707 หรือ 083-083-0916