ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตร Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการจัดฝึกอบรมกู้ชีพขั้นสูง หลักสูตร Pre-Hospital Trauma Life Support หรือ PHTLS ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล ตลอดจนประสานส่งต่อมายังโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะความสามารถ มีศักยภาพและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอีกต่อไปด้วย