โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) รุ่น ๒

                    วันนี้ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมดังกล่าว การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ ๒ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ให้สามารถปฎิบัติงานและบริหารจัดการสถานการณ์ในสภาวะภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายทีมปฎิบัติการแพทย์ให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในสภาวะภัยพิบัติต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จังหวัดลพบุรี เพื่อฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะด้านการปฏิบัติการทางภัยพิบัติต่อไป