📢ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำ “วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ CEDM Journal” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

📢ประชาสัมพันธ์
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำ
“วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ CEDM Journal” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
ซึ่งนำเสนอข้อมูลเนื้อหาทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Academic Articles) รวมถึงรายงานค้นคว้าและการสำรวจในด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน (Research Articles)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และการสร้างเครือข่ายที่สำคัญอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

ทั้งนี้ท่านที่มีความสนใจสามารถติดตามและอ่านบทความจากวารสารได้ที่ 💻เว็บไซต์ของ ThaiJo https://he01.tci-thaijo.org/index.php/cdj