การฝึกอบรมหลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฬาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ด้านศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจำปี สิรินธร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา