อบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยนายแพทย์ รายิน อโรร่า ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ คณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ ๒ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ให้สามารถปฎิบัติงานและบริหารจัดการสถานการณ์ในสภาวะภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายทีมปฎิบัติการแพทย์ให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในสภาวะภัยพิบัติต่อไป

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จังหวัดลพบุรี เพื่อฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะด้านการปฏิบัติการทางภัยพิบัติต่อไป