การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ รายิน อโรร่า ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ คณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว

การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อม และการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ภัยพิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว มีระยะเวลาการจัดประชุมวิชาการ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา โดยในวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Pre – conference webinar Medical Preparedness in Mass Gathering Events และในวันที่ ๒ – ๓ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Main Conference ภายใต้หัวข้อ A new era of prehospital emergency care and disaster health management ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านระบบ Virtual Conference จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ คน