การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ และอนุกรรมการด้านการศึกษาและฝึกอบรมศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำหลักสูตร EMT และชี้แจงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี