การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานด้านการแพทย์ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ ด้านภาวะภัยพิบัติในประเทศไทย
ซึ่งผลการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับจากบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) และนักวิชาการสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๙ คน โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี และพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น