ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ และอนุกรรมการด้านการศึกษาและฝึกอบรมศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำหลักสูตร EMT และชี้แจงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์