จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ อาจารย์ประจำศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำหลักสูตร ACLS PROVIDER และชี้แจงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๓๒ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center อาคาร สธ. ชั้น ๑๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์