แผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 2. คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ 3. สรรหาอาจารย์และบุคลากรศักยภาพสูง 4. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเอง เพื่อนมนุษย์ และสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ 1. กำหนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ 2. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 3. สรรหาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย 4. มีระบบและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 5. สนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 6. การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 7. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่องค์กร 8. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อชุมชนและสังคม 9. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อระบบบริการสุขภาพ 10. สร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติ 11. สร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 1. จัดบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ 2. สร้างระบบและกลไกเพื่อการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ 3. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานทุกสาขา 4. พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ 5. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 15 กลยุทธ์ 1. พัฒนาองค์กรให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 3. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 4. วางแผนด้านงบประมาณและการเงินให้ครอบคลุมภารกิจ 5. จัดระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและการคลังที่มีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ 7. พัฒนาระบบการคัดเลือกสรรหาบุคลากร 8. มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม 9. พัฒนาระบบการธำรงรักษาบุคลากร 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 11. วางแผนการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกับภารกิจ 12. พัฒนาระบบประหยัดพลังงาน 13. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง 14. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 15. จัดทำและเผยแพร่เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย