แผนยุทธศาสตร์ ศภฉจ.

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ให้แก่ บุคคล หน่วยงานและองค์กร ทั้งภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ

2. วิจัยและพัฒนาวิชาการ รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

3. ให้บริการวิชาการและคำปรึกษาทางการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ให้แก่หน่วยงานและองค์กร ทั้งภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ

4. ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก

5. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent) ด้านการบริบาลเวชกรรมภัยพิบัติและฉุกเฉิน