Personnel

หัวหน้าศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
[email protected]

สายวิชาการ

แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง
อาจารย์ประจำ
[email protected]

แพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ
อาจารย์ประจำ
[email protected]

นางสาวสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี
นักวิชาการศึกษา
[email protected]

นางสาวสุวาที อภิบาลภูวนารถ
นักวิชาการศึกษา
[email protected]

นายวิษณุ นิตยธรรมกุล
นักวิจัย
[email protected]

สายสนับสนุน

นายสมพงษ์ ด้วงเงิน
นักวิชาการศึกษา
[email protected]

นางสาวณีรนุช ปี่แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[email protected]

นายทศวรรษ โรจนบัณฑิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
[email protected]

นางสาวเกวลิน ชัยศิริลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[email protected]

นางสาวจิรัฏฐา รุ่งชัยวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[email protected]