ฐานข้อมูลวิจัย

วารสารใน Scopus


Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature

วารสารใน ISI web of knowledge


Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service

วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)


Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

ประกาศ ก.พ.อ.


หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ