การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การบริหารเงินงบประมาณ

O10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O14 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O26 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O27 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O28 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O29 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
O34 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O35 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O36 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O37 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O38 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O39 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
O40 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ